Over deze website

De gemeente Boekel verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publiekrechtelijke taken. U heeft er recht op dat de gemeente zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat.

Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie personen, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Het is voor de gemeente Boekel belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop zij met persoonsgegevens omgaat. Via deze privacyverklaring willen we u informeren over welke persoonsgegevens wij van u verwerken, waarom wij dat doen en over de voorwaarden die wij daarbij hanteren om uw gegevens te beschermen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, telefonisch, aan de balie of via e-mail. Denk aan:

In sommige gevallen gaat het om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals financiële, medische of strafrechtelijke gegevens voor aanvragen en ondersteuning op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg en veiligheid.

Waarom is dat nodig?

De gemeente heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

De gemeente Boekel verwerkt persoonsgegevens alleen met een nadrukkelijk doel en met een rechtmatige grondslag. Dat gebeurt meestal om de gemeentelijke taken van algemeen belang uit te voeren of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Andere mogelijke grondslagen zijn het uitvoeren van een overeenkomst, het beschermen van een vitaal belang, toestemming van de betrokkene, of wanneer de gemeente bij privaatrechtelijke taken een gerechtvaardigd belang heeft om persoonsgegevens te verwerken.

Geheimhoudingsplicht

Medewerkers van de gemeente Boekel hebben een geheimhoudingsplicht. Daarnaast wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy.

Hoe lang we gegevens bewaren

De gemeente Boekel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet of andere wettelijke bewaartermijnen.

Beveiliging

De gemeente Boekel neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) en ons informatiebeveiligingsbeleid.

Delen met anderen

Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, maken wij afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zo maakt de gemeente bijvoorbeeld gebruik van software van derden. De gemeente Boekel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Verder worden uw gegevens uitsluitend verstrekt aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een overeenkomst met u.

Uw websitebezoek en cookies

De website van Dorpsteam Boekel gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Onze cookies slaan geen persoonsgegevens op en uw IP-adres wordt onherkenbaar gemaakt. Wanneer u onze website bezoekt kunt u selecteren om geen cookies te accepteren. U kunt dan nog steeds gebruik maken van de website, maar u kan een verminderde functionaliteit ervaren. Ook kunt u uw browser zo instellen dan deze geen cookies meer opslaat en kunt u eerder opgeslagen cookies verwijderen via de instellingen van uw browser.

De gemeente heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar en geen toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan dit echter niet controleren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u privacyrechten. Zo heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u meer lezen over uw rechten.

U kunt een verzoek tot uitoefening van een privacyrecht schriftelijk indienen per brief of e-mail. Kijk hiervoor bij ‘Meer informatie’ onderaan deze pagina. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. De gemeente zal u daarom vragen om een afspraak te maken zodat u zich aan het loket kunt legitimeren.

Meer informatie

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan kunt u vinden in ons privacybeleid en privacyreglement. Wilt u meer weten over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Boekel of wilt u een privacyrecht uitoefenen? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@boekel.nl of via tel. (0492) 32 68 00. U kunt ook een brief sturen naar:

Postbus 99

5427 ZH Boekel

T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij het College van burgemeester en wethouders en/of de nationale privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.