Nieuwe ‘totaalaanpak’ MDA++ moet cirkel van ernstig huiselijk geweld doorbreken

Geplaatst op dinsdag 11 juli 2023

Oost-Brabant start een pilot met een nieuwe aanpak voor huishoudens waarin ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling steeds weer de kop opsteken. Vaak spelen meerdere problemen tegelijk, zoals schulden, ziekte, verslaving, psychische problemen en criminaliteit.  Door die problemen met iedereen tegelijk aan te pakken in plaats van één voor één, doorbreken we de cirkel van geweld", zegt bestuurder Cathalijne Dortmans (wethouder gemeente Helmond) namens de gemeenten in Zuidoost-Brabant. "MDA++ is een multidisciplinaire aanpak, waarin instanties en hulpverleners samen optrekken. Zo vergroten we de kans dat het geweld ook écht stopt."


Structurele onveiligheid  kan gaan om  kinderen die hun ouders mishandelen, of andersom. Eerwraak,  geweld tussen partners of ex-partners, ernstige stalking of seksueel geweld en seksuele uitbuiting. De problemen en het geweld worden vaak van generatie op generatie doorgegeven. Het zijn de situaties waar hulpverleners van wakker liggen. Waarvan de buren zeggen: dat gaat nog een keer helemaal fout. Wat het zo lastig maakt is dat het niet zwart-wit is. Er is meestal niet één partij de goede en één de slechte. Iedereen in het huishouden draagt – vaak onbedoeld en onbewust – bij aan het in stand houden van de situatie. “De kracht van MDA++ zit in het overzien van álles dat het geweld oproept en in stand houdt, hoe dat allemaal op elkaar inwerkt en elkaar versterkt en dáár iets aan doen”, aldus wethouder Dortmans. 

Lange adem

Hulpverlening, medische zorg, politie, justitie, reclassering, gemeenten en ervaringsdeskundigen ontwikkelen, liefst samen met het huishouden een aanpak. Ze wegen wat ieder lid in het gezin nodig heeft. Vervolgens is het een kwestie van een lange adem. Je moet er vele maanden en soms zelfs jaren bij blijven om de onderliggende oorzaken van het geweld te helpen stoppen. En als dat niet realistisch is beheersbaar te maken.


Bestuurder Menno Roozendaal (wethouder gemeente Meierijstad) namens de gemeenten regio Noordoost Brabant: “Het klinkt zo logisch, deze manier van werken. En natuurlijk is ook niet alles nieuw en doen we samen in de hulpverlening al veel goed. Maar het kan beter. Zeker waar het gaat om deze ingewikkelde situaties. Waar de mensen om wie het gaat ook zelf graag uit willen komen. Daarbij helpt het deze intentie nu naar elkaar uit te spreken en dat we ook zo gaan werken. Hoe kunnen we – los van ieders eigen werkwijze, regels en bevoegdheden – de mensen die onze hulp nodig hebben, het beste begeleiden en doen wat nodig is.


Pilot

De totaalaanpak MDA++, ‘Multidisciplinaire Aanpak’, is onderdeel van het landelijke programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Justitie en veiligheid (J en V) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Eenendertig gemeenten in Oost-Brabant, hulpverlening, medische zorg, politie, justitie, reclassering en ervaringsdeskundigen gaan in een pilot van drie jaar van deze aanpak een succes maken, zo is het voornemen. De pilot is aanvullend op het al bestaande aanbod en de ontwikkelingen in de regio op het gebied van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. 


De pilot start 1 juni 2023 bescheiden met ongeveer twintig huishoudens in het eerste jaar. Deze hebben alle te maken met complexe problemen, herhaald geweld en onveiligheid. In de komende twee jaar moet de aanpak zich in Oost Brabant uitbreiden tot zo’n 50 à 75 casussen per jaar. Fontys Hogescholen en Avans Hogeschool doen tijdens de looptijd onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak.