Adviesraad Sociaal Domein

Het gemeentebestuur van Boekel wil graag horen wat er onder de inwoners leeft. En voor de inwoners is het belangrijk invloed te kunnen uitoefenen op het brede terrein van maatschappelijke participatie, zorg en ondersteuning en sociale zekerheid; de gemeente heeft daarom een adviesorgaan in de arm genomen, te weten de Adviesraad Sociaal Domein Boekel (ASD), die meedenkt over het te voeren beleid van de gemeente.

De ASD oefent invloed uit door het geven van adviezen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Een interessante ontwikkeling is dat de ASD naast gevraagde adviezen ook ongevraagde adviezen uitbrengt. Op deze manier tracht de ASD de ontwikkelingen in de samenleving intensief te volgen en de gemeente ertoe te bewegen daarop zo snel mogelijk in te spelen.

De ASD van de gemeente Boekel bestaat uit in totaal negen personen waarvan er momenteel acht zijn ingevuld. De ASD wil niet alles in haar eentje of opnieuw uitvinden en onderhoudt daarom goede contacten met ASD’s in andere gemeenten in de regio. Om dezelfde reden is de ASD van Boekel aangesloten bij de landelijke Koepel van Adviesraden Sociaal Domein.

Hoe werkt de Adviesraad Sociaal Domein?

De Adviesraad Sociaal Domein Boekel is onafhankelijk en ondergebracht in een eigen stichting. De Adviesraad adviseert met name op de beleidsterreinen van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Elke eerste vrijdag van de maand vergadert de Adviesraad Sociaal Domein van 09.00 tot 11.00 in de raadzaal van het gemeentehuis. Met uitzondering van de zomerperiode.

Wilt u lid worden of contact opnemen met de Adviesraad Sociaal Domein?

Stuur een email naar adviesraadsociaaldomeinboekel@gmail.com of bel naar Ria Hanenberg 06-29401918.